تبلیغات
استار گیم - صدای باس ها ، آهنگ های مپ ... World of Warcraft Sound Pack
 • استار گیم - صدای باس ها ، آهنگ های مپ ... World of Warcraft Sound Pack
 • >>
  • 
  • MoP Patch 5.4
  • 
  • Cata Patch 4.3.4
  • 
  • RIFT Patch 2.3
  • 
  • P4
  • 
  • P5
  • 
  • P6
  • 
  • P7
  • 
  • P8
 • <<
آخرین ارسالهای انجمن

سلام
بزودی تمام صحبت باس ها ، آهنگ مپ ها با کیفیت Original
10 باس و 7 Zone و 1 Npc اضافه شد. آپدیت 93/05/13
 Morchok - Yorsahj - Darnassus - Thunderbluff - Deathwing -Garrosh Hellscream - Orgrimmar - StormWind -General Nazgrim - Lorewalker cho - Sinestra - Gnomeragon - Ironforge - Undercity - Nearian - Chgall - Ragnaros- Malkorok اضافه شدند.
هر روز دو باس یا دو Zone بعد از کامل شدن بصورت کلی یک اینس یا یک قاره

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید
*Raid Boss
--Siege of Orgrimmar
-Immerseus Not Found
-The Fallen Protectors
-Norushen Not Found
-Sha of Pride
-Galakras Not Found
-Iron Juggernaut Comming Soon...
-Kor'kron Dark Shaman
-General Nazgrim Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 831Kb
-Malkorok Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 851Kb
-Spoils of Pandaria
-Thok the Bloodthirsty
-Siegecrafter Blackfuse
-Paragons of the Klaxxi Comming Soon...
-Garrosh Hellscream Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 8Mb

--Dragon Soul
-Morchok Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 1Mb
-Yorsahj Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 537Kb
-Warlord Z'zon
-Hagara Comming Soon...
-Ultraxion
-Warmaster Comming Soon...
-Deathwing Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 2Mb

--Fireland
-Shannox
-
-
-
-
-
-Ragnaros Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 2Mb

--Blackwing Descent
-Magmaw Not Found
-
-
-
-
-Nefarian Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 3Mb

--Bastion of Twilight
-Halfus Comming Soon...
-
-
-
-Chogall Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 5Mb
-Sinestra Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 661Kb

--...

*Zone Sounds
--Eastern Kingdoms

-
-
-
-


--Kalimdor
-
-
-
-
-

*City Music
-Orgrimmar Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 6Mb
-Thunderbluff Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 6Mb
-Darnassus Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 5Mb
-StormWind City Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 13Mb
-Gnomeragon Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 2Mb
-Ironforge Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 7Mb
-Undercity Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 6Mb

*Npc Sounds

-Lorewalker cho Download From MediaFire Download From TrainBit Size : 17Mb
-Taran Zhu