تبلیغات
استار گیم - ProgrammingTeam
 • استار گیم - ProgrammingTeam
 • >>
  • 
  • MoP Patch 5.4
  • 
  • Cata Patch 4.3.4
  • 
  • RIFT Patch 2.3
  • 
  • P4
  • 
  • P5
  • 
  • P6
  • 
  • P7
  • 
  • P8
 • <<
آخرین ارسالهای انجمن

با سلام
باس Morchok در Raid Dragon Soul توسط تیم Star-Game در حال برنامه نویسی هست که تا به حال 83% پیشرفت داشتیم این درصد وقتی به 90 برسد ویدئو از باس قرار خواهیم داد که قدرت تیم برنامه نویسی مشاهده کنید.
اسپل های فیکس شده به شرح زیر میباشد
Crush Armor+
Furious+
Stomp+
Earth's Vengeance+
Resonating Crystal+
Black Blood of the Earth+



اسپل های در حال نوشته شدن
     Black Blood of the Earth --> Display Mode Black-
Earthen Vortex-





سلامی دوباره
باس Echo Of Baine درDungeon End Time توسط تیم Star-Game در حال برنامه نویسی هست که تا به حال 70% پیشرفت داشتیم این درصد وقتی به 90 برسد ویدئو از باس قرار خواهیم داد که قدرت تیم برنامه نویسی مشاهده کنید.
اسپل های فیکس شده به شرح زیر میباشد

Pulverize+
 Pulverize Jump+
Throw Totem+

 Molten Blast-
Throw Totem Part Two-
Molten Axe-

[http://www.aparat.com/v/8sxS1]